Gallery Fair Practice Code

Galerie Artline conformeert zich aan de Gallery Fair Practice Code, die als volgt luidt:

 1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast,
  inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele
  kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn:
  monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen
  (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een
  tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over
  opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport,
  fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor
  modelcontracten zie de NGA-website.
 2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling
  aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van
  faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
 3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het
  volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs
  uitbetalen, voorzien van de naam en contactgegevens van de koper, en een kopie
  van de factuur.
 4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en
  binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze
  daarom vraagt.
 5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en
  concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken
  kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar
  vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar
  werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere
  galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de
  betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder
  een tentoonstelling kan plaatsvinden.
 6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid
  en vakbekwaamheid te onderhouden.
 7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat
  vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke
  partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de
  klant hiervoor betaald heeft restitueren.
 8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de
  werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code
  (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen
  grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

Did you like this? Share it!